• office@smeprojects.ro
  • Piata Walter Maracineanu, nr. 1-3, etaj 1, Sector 1, București

Continuând seria articolelor cu privire la implementarea concursului de planuri de afaceri și, ulterior, a planurilor de afaceri selectate pentru finanțare în proiectul Diaspora ReSTART, vorbim astăzi despre condițiile de îndeplinit la momentul semnării contractului de finanțare între firma dumneavoastră și administratorii schemei de minimis.

Un prim lucru de evidențiat se referă la faptul că cei 60 de câștigători ai concursului vor semna contractele pentru acordarea subvențiilor de 40.000 de Euro cu trei entități din consorțiul Diaspora ReSTART. Conform regulamentului de concurs, administrator al schemei de ajutor de minimis este beneficiarul finanțării nerambursabile, selectat în condițiile stabilite conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice pentru cererile de propuneri de proiecte „Diaspora Start Up” de către furnizorul schemei de minimis. Este delegat de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului. În conformitate cu schema de minimis „Diaspora Start Up”, articolul 3, aliniatul 3, administrator al schemei de antreprenoriat este orice entitate juridică din cadrul consorțiului de proiect care acordă finanțare prin schema de ajutor de minimis, respectiv: Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și Global Commercium Development SRL. CNIPMMR va acorda 25 de subvenții, în timp ce ADR Nord-Est va acorda 20 de subvenții și GCD 15 subvenții.

După publicarea rezultatelor finale ale procesului de evaluare, candidații care au depus planurile de afaceri selectate vor fi informați în scris cu privire la locația, data și ora semnării acordului de finanțare. În vederea semnării acordului de finanțare (contractului de subvenție, modelul său fiind anexă la regulamentul de concurs), solicitanții ale căror planuri de afacere au fost selectate, vor transmite administratorului schemei de ajutor de minimis, în termenul indicat de către administratorul schemei de minimis următoarele documente, urmând ca la semnarea fizică a contractului de subvenție să le prezinte în original:

1. Certificat de înregistrare a întreprinderii în Registrul Comerțului;
2. Certificat constatator emis în temeiul art. 17 ind.1 din Legea nr. 359/ 2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice de către Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul competent;
3. Certificat constatator care prezintă starea la zi a firmei emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul competent;
4. Declarația pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate;
5. Declarație cu privire la ajutorul de minimis.

La momentul semnării contractului de subvenție, asociații din cadrul întreprinderilor selectate pentru finanțare vor semna cu administratorii schemei de minimis contracte de fideiusiune. În plus, având în vedere prevederile ghidului Diaspora Start-Up, în cazul în care întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și are mai mult de un asociat, persoana al cărei plan de afaceri a fost selectat în vederea finanțării va trebui să aibă calitatea de asociat majoritar.

Afacerile care fac obiectul planurilor selectate se vor derula în cadrul unor întreprinderi, așa cum sunt acestea definite în art. 2, alin. 1 și 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare. Conform acestor prevederi legale, întreprinderea este „orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum și asociaţii şi fundaţii, cooperative agricole şi societăţi agricole care desfăşoară activităţi economice”.

Întreprinderile nou înființate vor trebui să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru în mediul urban, într-una din regiunile mai puțin dezvoltate. Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin 2 persoane. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înființate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reședința într-una din regiunile mai puțin dezvoltate, în mediul urban sau rural.